Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

HT Suksee

1909812-4

Sauvolammintie 11

90940 JÄÄLI

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Heikki Aitto-oja

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteiden ylläpito ja hoito, laskutus ja markkinointiviestintä.

Rekisteröitävät tiedot

Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaltaan itseltään tuotteen ja palvelun tilauksen, sekä yhteydenoton yhteydessä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Ei tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n alueille.

Rekisterin suojaus

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään HT Sukseen toimitiloissa lukitussa tilassa.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään HT Sukseen tietojärjestelmissä, jotka ovat suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Aineistoihin pääsy on oikeutettu vain niille henkilöille, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tietoja.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisteriasioista vastaavalle yhtiön postiosoitteeseen. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Tiedon korjaamispyyntö tulee osoittaa rekisteriä ylläpitävälle henkilölle

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä itseään koskevan tiedon käyttöä suoramainontaan, markkinointiin tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Kielto tulee esittää rekisteriä ylläpitävälle henkilölle.